default-logo
UTAZÁSI SZERZŐDÉS - Átalános szerződési feltételek

L.A. Travel Worldwide Ltd.
71-75 Shelton Street,
London, Greater London,
United Kingdom,
WC2H 9JQ
Cégjegyzékszám: 11706264
Telefonszám: +36 20 543 33 20
E-mail: info@iloveiceland.hu
Honlap: http://www.iloveiceland.hu

A L.A. Travel Worldwide Ltd. (továbbiakban mint Utazásszervező) és megrendelői (a továbbiakban Utas) között:

Az utazási szerződés általános feltételei

Az itt szereplő általános szerződési feltételek az Utazásszervező által szervezett csoportos utazásokra érvényesek. Az utazási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

I. Az utazási szerződés tárgya

Az Utazásszervező és az Utas közötti jogviszony az utazási szerződés megkötésével jön létre. Az utazási szerződés alapján az Utazásszervező az Utas által kiválasztott utazás szerint meghatározható személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásból álló utazási szolgáltatásokat nyújt, amelynek fejében az Utas díjat fizet. Az utazás ára egyrészt a Részvételi díj ellenértékéből, másrészt az abba nem foglalt, külön felszámításra kerülő további költségekből és díjtételekből (pl. vízumdíjak, belépődíjak, fakultatív programok, stb.) áll. Az utazási szerződések elválaszthatatlan részét képezik a jelen „Általános szerződési feltételek”, „ a Nyilatkozat” (elérhető a www.iloveiceland.hu honlapon), valamint az egyes utazásokhoz kapcsolódó, a honlapról letölthető tájékoztatók és dokumentációk, amelyek tartalma irányadó az utazás teljes díjának, valamint a szerződő felek (Utas és az Utazásszervező) jogainak és kötelezettségeinek a meghatározásakor.

II. Az utazási szerződés megkötése

Az Utas és az Utazásszervező között az utazási szerződés az alábbiak szerint jön létre: Az Utas kitölti a személyes adataival a Megrendelőlapot. Megrendelést bármilyen egyéb módon (pl.: e-mail útján, telefonon, a közösségi oldalakon, stb.) az Utazásszervező nem fogad el. A Megrendelőlapon az Utas által feltüntetett adatok valódiságáért és helyességéért az Utas felel, az Utazásszervező az így megadott adatokkal teszi meg a szükséges foglalásokat. Az Utas által hibásan megadott adatok miatt bekövetkező esetleges joghátrányokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget. A jelentkezés a közléssel, azaz annak az Utazásszervező tudomásszerzésével lép hatályba. Az Utazásszervező fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos esetekben indoklás nélkül elálljon a szerződés megkötésétől. Amennyiben az Utazásszervező részéről fennáll a szerződéskötési szándék, az Utazásszervező regisztrálja az Utas jelentkezését és elektronikusan elküldi az „Utazási szerződést” és „Utazás előtti információkat“, amely tartalmazza a Részvételi díj megfizetéséhez szükséges adatokat, határidőket és az utazás sajátosságait tartalmazó részletes információkat. Amennyiben az Utas az elektronikus úton történő tájékoztatást követő 14 munkanapon belül a Részvételi díj előlegét befizeti vagy átutalja az Utazásszervező bankszámlájára és elektronikus úton visszaküldi az aláírt „Utazási szerződés” elnevezésű okiratot, ill. egyéb, a szerződéskötéshez szükséges dokumentációt (útlevél másolatot, stb.), az Utas kifejezi azt, hogy az utazási szerződés tartalmát, illetve annak részeként jelen Általános szerződési feltételeket, az utazások szabályait, valamint a részvételi feltételeket megismerte és tudomásul vette, továbbá, elfogadta az Utazásszervező. utazási szerződésre irányuló ajánlatát. A felek közötti jogviszony az Utas aláírásával ellátott dokumentációknak, így különösen az „Utazási szerződés” elektronikus úton az Utazásszervezőhöz való visszaérkezésével és a Díjelőleg megfizetésével jön létre. az Utazásszervező az utazási szerződést és az ahhoz kapcsolódó okiratokat elektronikusan tárolja oly módon, hogy azok utóbb is hozzáférhetőek legyenek. Az Utazásszervező az utazási szerződést és az ahhoz kapcsolódó okiratokat elektronikusan tárolja oly módon, hogy azok utóbb is hozzáférhetőek legyenek.

III. Fizetési feltételek

A Részvételi díj az Utas által megrendelt szolgáltatás ellenértéke, amely tartalmazza az Utazásszervező által nyújtandó utazási szolgáltatások árát és a szervezési díjat. Az Utazásszervező. a Részvételi díjban nem szereplő, külön felszámításra kerülő (a Rend. 4.§. (1) bek. i) pontja szerinti) díjak összegét a honlapon, az utazás oldalán a részletes tájékoztató részeként megjelöli. Az Utas által fizetendő teljes Részvételi díj, a Díjelőleg és Hátralék mértékét az Utazásszervező a honlapján közli, ezen felül a Díjelőleg mértékét az Utas jelentkezését követően részére megküldött fizetési felhívás és a szerződéskötést megelőző részletes tájékoztató (Utazás előtti információk) tartalmazza. A díjelőleg mértéke abban az esetben haladja meg a Részvételi díj 40 %-át, ha külföldi közreműködővel kötött szerződés ettől szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre, illetve amennyiben az utazás kezdetéig 30 napnál kevesebb van hátra. Utóbbi esetben az Utazásszervező. e-mailben megküldi az Utas által fizetendő teljes díjból (azaz a Részvételi díj és a Rend. 4.§ (1) bek. i) pontja szerinti további díjtételek összegéből) hátralévő összegről szóló fizetési felhívást, amelynek megfelelően az Utas haladéktalanul köteles azt megfizetni. Erre figyelemmel abban az esetben, ha a díjelőleg-fizetési határidő utolsó napja (a fenti II. pont alapján) az utazás indulási időpontját megelőző 30. nap, akkor az Utas nem kizárólag a díjelőleg, hanem értelemszerűen a teljes részvételi díj megfizetése köteles annak tudomásul vétele mellett, hogy ez képezi a szerződés létrejöttének feltételét. Az Utas köteles részvételi díj teljes összegét az Utazásszervező az indulás előtt 30 nappal hiánytalanul kiegészíteni. Az Utas díjfizetési kötelezettségének előteljesítését a felek szerződésszerűnek tekintik, az Utazásszervező azt ilyenként fogadja el.

IV. Elállási feltételek

5. Az Utas az utazás megkezdése előtt az Utazási szerződéstől általános elállási joga alapján írásban, a az Utazásszervező részére elektronikus úton megküldött nyilatkozattal bármikor elállhat (az utazás Utas általi lemondása). Az elállás a közléssel hatályosul. Amennyiben az Utas általános elállási jogát az utazás megkezdését megelőző 30. napon belüli időpontban gyakorolja, köteles az Utazásszervező részére a Ptk. 6:213. § (2) bekezdése alapján „Lemondási díj” fizetésére az alábbi összegben:
• 30-25. napok közt a részvételi díj 50%-a és a „vissza nem térítendő“ díjként megjelölt tételek 100 %-a
• 25-16. napig a részvételi díj 75%-a és a „vissza nem térítendő“ díjként megjelölt tételek 100 %-a
• 15 napon belül, illetve az utazáson meg nem jelenés esetén a részvételi díj és a „vissza nem térítendő“ díjként megjelölt tételek 100%-a.
A „Lemondási díj” az elállás közlésével egyidejűleg esedékes. Az Utast terhelő lemondási díj összegét a az Utazásszervező a már részben vagy egészben megfizetett Részvételi díj összegébe beszámítja. Az Utas elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazási szerződés lényeges feltételét az utazásszervező az indulás előtt rajta kívülálló okból kívánja jelentős mértékben módosítani vagy a „Részvételi díjat“ kívánja jelentős mértékben emelni. Amennyiben az Utas elállására ezen okok valamelyike alapján kerül sor, az Utazásszervező a teljes megfizetett díjat visszatéríti az Utas részére. Az Utazásszervezőt kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.

6. Az Utazásszervező az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal a szerződéstől írásban tett nyilatkozattal elállhat. Amennyiben az Utazásszervező nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utas az alábbi jogosítványokat érvényesítheti:

6.1. az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazási irodának lehetősége van;

6.2. ha az Utazásszervező a fenti helyettesítési szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles. Amennyiben az Utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a 6.1., valamint 6.2. pontokban foglaltakon túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) megtéríteni, kivéve, ha:

6.3. az Utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt – ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, techinkai okokat illetve a túlfoglalás esetét – került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerűelvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), vagy

6.4. a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az Utazásszervező elállásáról az Utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták. Az Utazásszervező az utazás Részletes tájékoztatójában tünteti fel az utazás megszervezéséhez szükséges legalacsonyabb résztvevőszámot.

7.Az utazási szerződés jogszerű, de az utazást megelőzően történt megszűnését követően (az Utas részéről történő útlemondás esetén) a felszabaduló helyek értékesítése kizárólag az Utazásszervező tevékenysége eredményének minősül, így erre hivatkozással a korábbi Utasok a lemondási díj, valamint kártalanítás-fizetési kötelezettségük mértékének csökkentését ezen okból nem igényelhetik.

V. Hibás teljesítés és kifogáskezelés

7. Az Utazásszervező. felel az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nemteljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen

a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utas magatartására vezethetők vissza;
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatásával nincs kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior (pl.: sztrájk, háború, természeti csapás, különlegesen szélsőséges időjárás stb.) esetén.

8. Az Utazásszervező nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, amelyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.

9. Az Utazásszervező fenntartja a jogot a szálláshely kategórián belüli megváltoztatására, valamint a programok azonos értékű programokra történő felcserélésére kivételes esetekben, ha erre olyan tényezők rákényszerítik, amelyekre az Utazásszervezőnek nincs ráhatása.

10. Helyi viszonyok (közlekedés, időjárási viszonyok, helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. közlekedési eszköz esetleges meghibásodása) miatt a programmódosítás jogát – rendkívüli esetekben – az Utazásszervező fenntartja.

11. Mindazok a helység-, szállás-, fuvarozó- és programleírások, prospektusok, tájékoztatók, elektronikus ismertetők, amelyeket nem az Utazásszervező adott ki, az utazási szerződés teljesítése és az Utazásszervező kötelezettségei szempontjából érvénytelenek, továbbá ezek tartalma, ajánlata, adatai, leírásai nem kérhetők számon sem az utazásszervezőn, sem annak közreműködőin; azokért az Utazásszervező nem vállal felelősséget, teljesítésükre sem részben, sem egészben nem köteles.

12. Az Utas az utazás ideje alatt a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az utaskísérővel, vagy ennek hiányában a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, s bejelentéséről jegyzőkönyvet készíttetni – ennek elmulasztásából vagy késedelméből eredő kárért az Utas felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az Utas bejelentése mellett az erről felvett jegyzőkönyvbe köteles belefoglalni a helyszíni szolgáltatóval történt közlés tényét is. Amennyiben a fentiek szerint jegyzőkönyv felvételére kerül sor, annak egy példányát az Utas részére át kell adni. Az utaskísérő köteles az Utazásszervező-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Ha az Utas kifogásait a helyszínen nem rendezik, a hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően haladéktalanul írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg. Ha a szerződéstől eltérő teljesítés oka az Utas magatartása, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet, egyebekben a szerződésszegés tényét, a keletkezett kár összegét és a kettő közötti okozati összefüggést az Utasnak kell igazolnia. Az Utazásszervező felelőssége az utazási szerződés nemteljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért összesen legfeljebb a részvételi díjnak megfelelő összegig terjed. Egyebekben az Utazásszervező. kártérítési felelősségére a jelen általános szerződési feltételek (lásd még pl. a VI. pont szabályait) és a Rend. 9.§. (4) bekezdés, 11.§. és 12.§. rendelkezései az irányadóak.

13. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért közvetlenül az Utas tartozik felelősséggel.

14. Az Utazásszervező felhívja Utasai figyelmét, hogy repülőjegy értékesítéssel nem foglalkozik. Repülős utaknál a légi személyszállítás vonatkozásában – a poggyászok szállítására is kiterjedően – az Utas közvetlenül a légitársasággal kerül jogviszonyba, így a légi utazással kapcsolatos igényeit, kifogásait a légitársasággal szemben érvényesítheti. Az Utazásszervező felelősségére a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint a légi személyi szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. VI. A felek további jogai és kötelezettségei

15. Tekintettel az Utazásszervező által szervezett csoportos utazások speciális jellegére (helyszínek, stb.) az Utas kötelezően vállalja, hogy az utazás időtartamára az utazás sajátosságainak megfelelő útlemondási-, baleset- és poggyászbiztosítást köt, melyet (biztosítás kötvény és igazolás) az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal elektronikus úton eljuttat az Utazásszervezőnek. Ennek elmulasztása esetén az Utazásszervező az utazáson való részvételt megtagadhatja. Az Utas által választható biztosítási módozatokra az Utazásszervező Ltd. „Utazási előtti információk“ tájékoztatóban ad felvilágosítást.

16. Az Utas kötelezi magát, hogy az utazáson, ill. annak programjain kizárólag akkor vesz részt, ha általa ismert egészségi állapota ezt lehetővé teszi, illetve amennyiben nem szenved olyan betegségben, amelyre tekintettel az utazási szolgáltatás valamely részének igénybe vétele számára a megszokottnál nagyobb kockázatot jelent. Az Utas az utazáson saját felelősségére vesz részt, illetve az egyes programok/ utazási szolgáltatások igénybevételéről saját felelősségére dönt. Ezen körülményekre figyelemmel az Utazásszervező kizárja helytállási kötelezettségét az olyan károk megtérítéséért, melyek az utazás speciális jellegéből következően az Utastól elvárt fokozott figyelem és körültekintés elmulasztása, valamint az Utazásszervező megbízottjának e körbe tartozó utasításaitól, javaslataitól történő eltérés, illetve annak be nem tartása miatt következtek be.

17. Az Utazásszervező rögzíti, hogy az egyes utazások részletes leírásai, ekként a Rend. 13. § (1) bekezdésében hivatkozott tartalmú tájékoztatás a www.iloveiceland.hu honlapon elérhetőek. Az Utazásszervező fenntartja a jogot arra, hogy ezen pont szerinti tájékoztatásától eltérjen, amely esetben a változásokról köteles az Utast az utazási szerződés megkötését megelőzően, igazolható módon tájékoztatni. A honlapon közzétett leírást a felek írásbeli tájékoztatásnak tekintik.

18. Az Utazásszervező a Rend. 14. §-a szerinti tájékoztatást az indulási időpontot legkésőbb 20. nappal megelőzően, írásban, elektronikus levél útján adja meg az Utas részére.

19. Saját poggyászának, kézicsomagjának őrizetéről az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megőrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelős képviselője átvette.

20. Az úti okmányok (útlevél) beszerzéséről és érvényességéről, valamint az esetleges vízum beszerzéséről eltérő megállapodás hiányában az Utas köteles gondoskodni. Az útlevél, vízum és vám-rendelkezések betartásáért az Utas felel.

21. Az Utazásszervező. az Utassal elektronikus levél útján tartja a kapcsolatot, mindennemű tájékoztatót ilyen módon kézbesít, ekként az Utas köteles az utazási jogviszony fennállása alatt az indulás időpontjáig elektronikus levelezését folyamatosan figyelemmel kísérni és az Utazásszervező által kért, utazással kapcsolatos információkra ésszerű vagy az Utazásszervező álla megadott határidőn belül válaszolni. Az Utazásszervező nem felel azon károkért, amely a jelen pontban foglaltak figyelmen kívül hagyásából származnak.

22. Az Utas az Utazási szerződés aláírásával automatikusan elfogadja az Utazásszervező által szervezett utazásokra érvényes „Nyilatkozatot“, amely a www.iloveiceland.hu honlapon elérhető. VII. Illetékesség

23. Az Utazásszervező által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában a pertárgy értékétől függően alávetik magukat a Cambridge County Court and Family Court Hearing Centre (197 East Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB1 1BA) kizárólagos illetékességének.

Jelen Általános szerződés feltételek a 2018. november 30. után megkötésre kerülő Utazási szerződésekre irányadóak, azok részét képezik.

L.A. Travel Worldwide Ltd.
Utazásszervező